dimecres, 28 d’octubre de 2020

ELS PATIS

 Hola famílies, els patis els fem en dos espais . Una setmana anem al pati de l'entrada de l'escola i la setmana següent anem al pati de darrera i així anirem rotant pels dos espais durant el curs. Allà també ens ho passem molt bé!Juguem amb rodes, una cuineta, el túnel-cuc, i al passadís tenim 4 caixes de fusta on hi ha pedres i sorra amb poals i pales. Mireu, mireu...

Hola familias, los patios los hacemos en dos espacios. Una semana vamos al patio de la entrada del cole y la semana siguiente vamos al patio de atrás y así iremos rotando por los dos espacios durante el curso. Allí también nos lo pasamos muy bien! Jugamos con ruedas, con la cocinita, con el túnel-gusano y en el pasillo de atras tenemos 4 cajas de madera donde hay piedras y arena con cubos y palas. Mirad, mirad...











diumenge, 25 d’octubre de 2020

PROJECTE EL COS.L'ESQUELET.

 A continuació teniu un petit recull de fotos del que anem treballant a classe. També us presentarem a un nou company en "Huesitos".

A continuación tenéis un pequeño reportaje de fotos de lo que vamos trabajando en clase. También os presentaremos a un nuevo compañero que se llama Huesitos.

 Aquest és el nou company, en "Huesitos". Va tenir un petit accident i li falta un braç, que li hem d'arreglar...

 

 

Aquí tenim un esquelet plastificat que va dur en Gerard, ens el va mostrar i muntar. Ens va encantar!L'Aday va portar un conte-puzzle sobre el cos humà molt interessant i na Signe ens va mostrar un tríptic també molt interessant sobre el cos. 

Moltes gràcies a tots i totes!

 
 

 

En el treball cooperatiu, hem passat de treballar per parelles, a treballar en equips formats per 4 infants. Cada equip s'havia de posar d'acord en posar-se un nom i fer el dibuix que els representa. 

En el trabajo cooperativo, hemos pasado de trabajar por parejas, a trabajar en equipos formados por 4 niños/as. Cada equipo se tenía que poner de acuerdo para ponerse un nombre y hacer el dibujo que los representa.

 A continuació unes fotos d'una activitat cooperativa on han de dibuixar en equip un esquelet. Cadascú va dibuixant una part fins a tenir tot l'esquelet complert.

A continuación unas fotos de una actividad cooperativa donde tienen que dibujar en equipo un esqueleto. Cada uno va dibujando una parte hasta tener todo el esqueleto completo.

 



 
Aquests són els resultats de les seves produccions!
 
Equip de "Las estrellas fugaces" format per Kenia, Gerard, Juan Davi i Nahia.

Equip de "Los humanos" format per Mario, LLuc, Ariadna i Signe .

Equip de "Los caracoles" format per Leo, Paola, Lucas i Gabriel.


Equip de "Los ninjas" format per Allegra, Julia, Aday i Marc.


Equip "El hielo" format per Martín, Iker, Elena i Roberto.

 

 


A continuació teniu un vídeo d'algunes curiositats sobre l'esquelet, que hem vist a la classe...

Estan mostrant tant d'interès en el tema , que volen canviar el nom de la classe i dir-se LA CLASSE DELS ESQUELETS... 

Están mostrando tanto interés en el tema, que quieren cambiar el nombre de la clase y llamarse LA CLASE DE LOS ESQUELETOS...

dimecres, 21 d’octubre de 2020

MÉS CANÇONS

 Hola famílies, a continuació us deixo més cançons per si les voleu cantar en família.

Hola familias, a continuación os dejo más canciones por si las queréis cantar en familia.

 

Algunes de la tardor...


 
 
Alguna de les vocals.... 
 


 





dimarts, 13 d’octubre de 2020

ETAPES LECTOESCRIPTURA

COM APRENEN A LLEGIR I ESCRIURE ELS INFANTS?

L'aprenentatge de la lectoescriptura és un procés llarg en el que hem de respectar els ritmes individuals de cada nena i cada nen, ja que cada persona té un desenvolupament maduratiu propi que els adults han de tractar d'afavorir atenent de manera individual a cada un dels diferents ritmes de desenvolupament.
Es pot començar a treballar el llenguatge escrit des dels tres anys d'edat. Estimulant als nostres alumnes, i oferint-los la possibilitat d'accedir al llenguatge escrit, de manera tranquil·la, sense agobiarlos, ni classificar-los, ni exigir-los a tots uns coneixements iguals.

Els nens i les nenes comprenen que el utilitzar l'escriptura i la lectura serveix per comunicar, per gaudir i gaudir amb ella, la rebutgen quan se'ls imposa i se'ls desmotiva amb qualificatius negatius.

ETAPES maduratives DEL PROCÉS D'APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA:

Les etapes de maduració per les quals les nenes i els nens poden passar en el seu procés d'aprenentatge són les següents:

1. Escriptura presilábica.

 No diferenciada.

Es caracteritza per una expressió de gargot, continu o solt, ziga-zagues, bucles, ...

 Encara no diferencia el dibuix de l'escriptura.

 Diferenciada.

Comencen a diferenciar el dibuix de l'escriptura.

Utilitzen una quantitat de lletres, números, pseudolletres, sense correspondència entre l'escrit i l'oral.

Temptegen diverses possibilitats per trobar una relació entre oral i escrit:

. Varien la grafia.
. Varien la quantitat de grafies (paraules llargues-curtes).
. Usen el mateix nombre de grafies (no tenen repertori).
. Modifiquen l'ordre de les grafies.


2. Escriptura sil·làbica

La primera relació oral-escrit que estableixen és la de la síl·laba. És la primera unitat oral que són capaços de segmentar.

Escriuen una grafia per a cada cop de veu o síl·laba.

Tipus de correspondència sil·làbica:

Sense valor sonor convencional. Per a cada síl·laba escriuen una lletra qualsevol. Ex .: S E M per PA TA TA

Amb valor sonor convencional. Per a cada síl·laba escriuen una lletra que sí està en la síl·laba. Pot ser:

  En les vocals. Ex .: I U A per PIN TU RA.
. A les consonants. Ex .: P T per PA TO.
. En les vocals i en les consonants. Ex .: P A T per PA TA TA.


3. Escriptura sil·làbic-alfabètica

S'adonen que la síl·laba té més d'una lletra.

Al confrontar les seves idees amb l'escriptura convencional descobreixen que hi ha més parts, que l'escriptura va més enllà de la síl·laba. Exemples:

. A LO per GA TO. Saben que hi ha dos lletres en TO, però no saben bé quines.
. DOI A per BOI NA. Busquen un valor sonor proper (B - D).


4. Escriptura alfabètica

A cada so li correspon una lletra o grafia pròpia.

Escriuen textos complets en una lectoescriptura convencional com la que fem servir en el món adult.
 

Un exemple aproximat de cada etapa seria el següent:

 

 

CÓMO APRENDEN A LEER Y A ESCRIBIR LOS NIÑOS/AS?

 El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso largo en el que debemos respetar los ritmos individuales de cada niña y cada niño, ya que cada persona tiene un desarrollo madurativo propio que los adultos han de tratar de favorecer atendiendo de manera individual a cada uno de los distintos ritmos de desarrollo.
Se puede empezar a trabajar el lenguaje escrito desde los tres años de edad. Estimulando a nuestros alumnos, y ofreciéndoles la posibilidad de acceder al lenguaje escrito, de manera tranquila, sin agobiarlos, ni clasificarlos, ni exigirles a todos unos conocimientos iguales.

Los niños y las niñas comprenden que el utilizar la escritura y la lectura sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella, la rechazan cuando se les impone y se les desmotiva con calificativos negativos.

ETAPAS MADURATIVAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA:

Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar en su proceso de aprendizaje son las siguientes:

1. Escritura Presilábica.

 No diferenciada

Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, bucles,…

 Todavía no diferencia el dibujo de la escritura.

 Diferenciada

Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura.

Utilizan una cantidad de letras, números, pseudoletras, sin correspondencia entre lo escrito y lo oral.

Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y escrito:

. Varían la grafía.
. Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).
. Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).
. Modifican el orden de las grafías.

2. Escritura silábica

La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la primera unidad oral que son capaces de segmentar.

Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba.

Tipos de correspondencia silábica:

Sin valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra cualquiera. Ej.: S E M para PA TA TA

Con valor sonor convencional. Para cada sílaba escriben una letra que sí está en la sílaba. Puede ser:

  En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA.
. En las consonantes. Ej.: P T para PA TO.
. En las vocales y en las consonantes. Ej.: P A T para PA TA TA.

3. Escritura silábico-alfabética

Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra.

Al confrontar sus ideas con la escritura convencional descubren que hay más partes, que la escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos:

. A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no saben bien cuáles.
. DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro próximo (B – D).

4. Escritura alfabética

A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia.

Escriben textos completos en una lectoescritura convencional como la que usamos en el mundo adulto.

 Un ejemplo aproximado de cada etapa sería el siguiente:


 


dissabte, 10 d’octubre de 2020

QUÈ ANEM A TREBALLAR?

Hola famílies, després d'haver-nos adaptat bastant bé a la nova situació, us contarem què és el que farem durant aquest primer trimestre.

Hem començat, centrant-nos en l'abecedari, en la consciència fonològica (és a dir com sona cada lletra). Per començar, hem pintat les lletres i farem un mural a la classe per tenir-lo de referència, farem feines relacionades i també jocs divertits.




Al mateix temps, ens hem iniciat en el projecte del cos humà arrel d'aquestes dues preguntes que van sorgir d'ells mateixos:

 

1) Com és el cervell?

2)Què hi ha dins del cos?

 Això és el que van contestar... les seves idees prèvies:

Mario: el cerebro es redondo. En el brazo tenemos un hueso que nos permite moverlo, en la mano no tenemos huesos.

Leo: el cerebro es rojo y grande. Dentro del cuerpo tenemos plaquetas que curan las heridas.

Iker: el cerebro tiene unas cosas amarillas que van a una idea que tenemos.

Gabriel: el cerebro es rosa.

Gerard: dins el cos hi ha sang i un petit os.

Elena: dentro del cuerpo hay sangre y filetes.

Ariadna: dentro tenemos los pulmones. Cuando se llenan de aire, nos permiten respirar. tambien tenemos venas, que llevan la sangre por todo el cuerpo.

Aday: dentro del cuerpo tenemos sangre, cerebros y corazones.

Marc: el cervell ens mana, el cervell ens diu quan volem agafar algo.

Ara haurem d'anar contrastant les idees que tenen, per això necessitem informació referent al tema del cos humà, si teniu algun conte ens el podeu explicar amb un vídeo, alguna foto o qualsevol altre tipus d'informació,  també me la  podeu enviar per email.

Moltes gràcies!

Hola familias, después de habernos adaptado bastante bien a la nueva situación, os contaremos qué haremos durante este primer trimestre. 

Hemos empezado centrándonos en el abecedario, en la conciencia fonológica (es decir, como suena cada letra). Para empezar, hemos pintado las letras para hacer un mural en clase y tenerlo como referencia. También haremos trabajos relacionados y juegos divertidos.

 

Al mismo tiempo, nos hemos iniciado en el proyecto del cuerpo humano a raíz de estas dos preguntas que surgieron de ellos:

1) ¿Cómo es el cerebro? 

2) ¿Qué hay dentro del cuerpo?

Más arriba tenéis lo que contestaron... sus ideas previas.

Ahora tendremos que ir contrastando las ideas que tienen, para ello necesitamos información referente al tema del cuerpo humano, si tenéis algun cuento nos lo podéis explicar con un vídeo
o cualquier tipo de información, también me la podéis mandar por email.

¡Muchas gracias!



divendres, 2 d’octubre de 2020

JOCS DE COHESIÓ

 Famílies, com sabeu aquest curs no fem psicomotricitat, sinó que fem jocs a l'aire lliure. Els tipus de joc que farem, seran de cohesió de grup, ja que entre els seus beneficis podria destacar:

- Sentiment de pertinença a un grup, això els dona seguretat i confiança.

- Autoconeixement.

- Comunicació i sociabilització, aprenen a comunicar-se de manera efectiva amb els altres.

- Participació i divisió de tasques. Per aconseguir l'objectiu de qualsevol dinàmica de grup és necessari que cadascú aporti algo seu (emocions, coneixements, capacitats,...).

- Resolució de conflictes. Aconsegueixen resoldre els problemes que sorgeixen aprenent dels errors, amb l'objectiu de resoldre els conflictes amb els companys.

A continuació penjo alguna foto d'un joc que vam fer l'altre dia, en el qual per parelles havíen de guiar al company amb els ulls tancats per un circuit marcat amb rodes.


Familias, como sabéis este curso no hacemos psicomotricidad, sino que hacemos juegos al aire libre. los tipos de juegos que hacemos, seran de cohesión de grupo, ya que entre sus beneficios podria destacar:

- Sentimiento de pertenencia a un grupo, esto les da seguridad y confianza.

- Autoconocimiento.

- Comunicación y sociabilización, aprenden a comunicarse de manera efectiva con los demás.

- Participación y división de tareas. Para conseguir el objetivo de cualquier dinámica de grupo es necesario que cada uno aporte algo suyo (emociones, conocimientos, capacidades,...).

- Resolución de conflictos. Consiguen resolver los problemas que surgen aprendiendo de los errores, con el objetivo de resolver los conflictos con los compañeros.

A continuación cuelgo alguna foto de un juego que hicimos el otro dia, en el cual por parejas tenían que guiar al compañero con los ojos cerrados por un circuito marcado con ruedas. 







TALLER DE PINTURA I MANUALITATS

 Hola famílies, els divendres quan arribem i després de fer l'assemblea realitzem tallers de pintura o manualitats. El primer dia de tallers vam pintar el mural per la classe, amb les fotos de la família de l'estiu (aprofito per recordar a aquelles famílies que encara no m'heu  enviat la foto). També vam pintar la caixa per posar les joguines en quarentena.

El segon dia de tallers, hem pintat diferents murals per taules, perquè a la classe volem posar un raconet amb els montres de colors i poder així treballar les nostres emocions. 

Com veieu, poc a poc, anem fent nostra la classe. A continuació penjaré les fotos dels tallers de pintura.

UNA ABRAÇADA A TOTS I TOTES!

Hola familias, los viernes cuando llegamos y después de hacer la asamblea realizamos talleres de pintura o manualidades. El primer dia de talleres pintamos el mural para la clase, con las fotos de la familia del verano (aprovecho para recordar a aquellas familias que aún no me habéis mandado la foto). También pintamos la caja para guardar los juguetes en cuarentena. 

El segundo día de talleres, hemos pintado diferentes murales por mesas, porque en la clase queremos poner un rinconcito con los monstruos de colores y poder así trabajar nuestras emociones.

Como veis, poco a poco, vamos haciendo nuestra la clase. A continuación colgaré las fotos de los talleres de pintura.

¡UN ABRAZO A TODOS Y TODAS!

Divendres 25/09/2020


Divendres 02/10/2020